"BUILD- SPORT-TRAFFIC"
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
Budownictwa Ogólnego, Drogowego i Sportowego


Projektujemy marzenia...
bo własny dom buduje się w życiu tylko raz...
AUTORSKIE PROJEKTY GOTOWE ZIEMIANEK I PIWNIC NA WINO
Przed rozpoczęciem zadbaj o kierownika budowy, dziennik budowy i geodetę...
Dziennik budowy to najważniejszy dokument, w którym rejestrowane są roboty budowlane. Odpowiada za niego przede wszystkim kierownik budowy, ale ty również możesz wpisywać do niego swoje uwagi.
Przed rozpoczęciem budowy obowiązkowo zgłoś dziennik do starostwa.
Pamiętaj też o tablicy informacyjnej i geodecie.


Roboty budowlane trzeba zgłosić do nadzoru budowlanego

Co najmniej na siedem dni przed rozpoczęciem budowy domu jako inwestor powinieneś powiadomić nadzór budowlany,             a konkretnie - w powiatowym inspektoracie musisz złożyć zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.

Do zawiadomienia trzeba dołączyć oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków oraz zaświadczenie o jego przynależności do izby samorządu zawodowego (dotyczy to także inspektora nadzoru inwestorskiego, czyli przedstawiciela inwestora na budowie – jeśli został ustanowiony).

Dziennik budowy trzeba zarejestrować

Zanim zaczniesz prace budowlane, powinieneś się zaopatrzyć się w dziennik budowy, a następnie zarejestrować go i opieczętować w organie, który wydał pozwolenie na budowę. Dziennikem będzie się opiekować kierownik budowy, ale wpisywać się mogą też inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, geodeta, przedstawiciel nadzoru budowlanego lub inspekcji pracy.

Dziennik budowy trzeba zarejestrować

Zanim zaczniesz prace budowlane, powinieneś się zaopatrzyć się w dziennik budowy, a następnie zarejestrować go i opieczętować w organie, który wydał pozwolenie na budowę.

Dziennik budowy to dokument urzędowy, w którym zapisuje się przebieg robót budowlanych i zdarzenia, które zachodzą w toku ich wykonywania.

Dziennik budowy musimy mieć na każdej realizacji, która wymaga pozwolenia na budowę czy rozbiórkę.


Jak wygląda dziennik budowy?

Dziennik budowy ma format A4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem: strony przeznaczone do wpisów są podwójne – oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrwanie.

Na stronie tytułowej organ wydający dziennik (Starostwo Powiatowe) zamieszcza:

 • numer dziennika budowy,
 • datę wydania oraz liczbę stron,
 • dane określające inwestora,
 • rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub montażu,
 • numer pozwolenia na budowę i datę jego wydania,
 • pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika

 • Każda strona dziennika musi być opieczętowana, bez względu na to, czy dziennik budowy otrzymaliśmy w urzędzie uzyskując pozwolenie na budowę, czy kupiliśmy go w placówce handlowej.


  Dziennik budowy ma rangę środka dowodowego, z którym wiąże się domniemanie prawdziwości jego treści. Oznacza to, że:

 • uznaje się, że wszystko co zostało zapisane w dzienniku budowy jest zgodne z prawdą
 • może służyć za dowód wykonania robót i zajścia zdarzeń w nim wpisanych.

 • Jak wypełniać dziennik budowy?

  Za właściwe przechowywanie dziennika oraz jego prowadzenie odpowiedzialny jest kierownik budowy. Musi on dopilnować, by dziennik stale był dostępny na budowie dla osób z niego korzystających.

  Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:

 • inwestor
 • inspektor nadzoru inwestorskiego
 • projektant
 • kierownik budowy
 • kierownik robót budowlanych
 • osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy
 • pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

 • Przed rozpoczęciem prac należy dokonać w nim wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych, podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków.

  Na kolejnych stronach dziennika wpisuje się chronologicznie przebieg robót budowlanych. Uwzględnione więc muszą być zarówno pomiary geodezyjne, jak i prowadzone roboty murowe czy zakładane instalacje. Każdy wpis musi być oznaczony datą i podpisem osoby dokonującej wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje.

  Protokoły związane z budową lub sporządzane w trakcie wykonywania robót budowlanych wpisuje się do dziennika budowy. Można sporządzać protokoły na oddzielnych arkuszach, ale koniecznie należy je dołączyć w sposób trwały do oryginału dziennika budowy i jego kopii lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia.

  Jeżeli pojawia się konieczność dokonania poprawek w dzienniku budowy, to poprawiany tekst należy skreślić, tak by wciąż pozostawał czytelny, i wpisać poprawną treść, a także uzasadnienie dlaczego dokonano zmian.
  Ważne! Tablica informacyjna i geodeta

  Kolejny obowiązek to kupno (ok. 20 - 25 zł) i umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej. Jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych zlecamy uprawnionemu geodecie geodezyjne wytyczenie budynku i innych zaprojektowanych obiektów w terenie.

  Wykonaną pracę geodeta powinien poświadczyć wpisem do dziennika budowy.

  Gdy w trakcie budowy domu zmieniany jest kierownik...

  Jeśli w trakcie budowy zmienisz kierownika, inspektora nadzoru inwestorskiego albo projektanta sprawującego nadzór autorski, masz obowiązek bezzwłocznie zawiadomić o tym nadzór budowlany, podając obok informacji osobowej datę zmiany.

  Do zawiadomienia należy załączyć oświadczenia nowych osób o przejęciu obowiązków. W takim wypadku w dzienniku budowy dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania robót budowlanych potwierdzonego podpisami osoby przejmującej i przekazującej obowiązki.

  Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych