"BUILD- SPORT-TRAFFIC"
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
Budownictwa Ogólnego, Drogowego i Sportowego


Projektujemy marzenia...
bo własny dom buduje się w życiu tylko raz...
AUTORSKIE PROJEKTY GOTOWE ZIEMIANEK I PIWNIC NA WINO
Nadzór budowlany i konserwatorski
Oferujemy sprawowanie nadzoru budowlanego w formie pełnienia funkcji:
- Kierownika budowy
- Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zamiłowanie do obiektów zabytkowych zaowocowało możliwością pełnienia nadzoru
konserwatorskiego po nabyciu wymaganego doświadczenia praktycznego podczas prac na obiektach zabytkowych oraz będących w strefie ochrony konserwatorskiej.
Nadzór konserwatorski
Polecamy Państwa uwadze również pełnienie nadzoru nad robotami przy zabytkach nieruchomych, czyli na obiektach  wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz będących pod ochroną konserwatorską.

Podstawa prawna do sprawowania nadzoru:
USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568.)

Poniżej wykaz prac przy obiektach zabytkowych


Zakres podstawowych obowiązków dotyczących nadzoru na budowie:
1) kontrola budowy i nadzór nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z technologią i w oparciu o przepisy bhp
2) rzetelne i dokładne prowadzenie dziennika budowy
3) zapewnienie pomocy Inwestorowi podczas doboru wykonawcy robót
4) ścisła współpraca z wykonawcą w kwestii rozstrzygania ewentualnych problemów w trakcie robót dla zapewnienia ciągłości prac
5) kontrola jakości materiałów budowlanych
6) opieka doradcza w każdej kwestii budowlanej

W ramach usług dodatkowych, wykraczających poza przewidziane ustawą obowiązki kierownika budowy oferujemy również:
1) przygotowanie organizacji inwestycji pod względem materiałowym
2) dokonywanie rozliczeń inwestycji wg faktur zakupów i usług
3) rozliczenia kosztorysowe wstępne (kosztorys inwestorski) oraz na każdym etapie robót- sprawdzanie kosztorysów powykonawczych wykonawców robót
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych