"BUILD- SPORT-TRAFFIC"
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
Budownictwa Ogólnego, Drogowego i Sportowego


Projektujemy marzenia...
bo własny dom buduje się w życiu tylko raz...
AUTORSKIE PROJEKTY GOTOWE ZIEMIANEK I PIWNIC NA WINO
Co trzeba wiedzieć o projekcie?
Projekt architektoniczny domu lub garażu stanowi część PROJEKTU BUDOWLANEGO, który jest podstawą do złożenia ze zgłoszeniem z projektem lub do złożenia dla uzyskania pozwolenia na budowę.
Cały projekt budowlany składa się z następujących elementów:
1. Projektu architektonicznego (w czterech egzeplarzach), który oferujemy Państwu do sprzedaży. Projekt architektoniczny musi być adaptowany czyli przystosowany (i podpisany) przez OSOBĘ ADAPTUJĄCĄ- projektanta (w miejscu zamieszkania budującego lub zdalnie) do warunków lokalizacji, a w razie potrzeby, także do planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.
2. Projektu zagospodarowania działki, który wykonuje OSOBA ADAPTUJĄCA- projektanta.
3. Opinii i uzgodnień.

Zawartość dokumentacji projektowej projektów typowych (gotowych)
Zawartość dokumentacji projektów gotowych, często nazywanych też katalogowymi, składa się z CZTERECH egzemplarzy projektu. Przy czym każdy egzemplarz zawiera:
I. projekt architektoniczny,
II. projekt konstrukcyjny,
III. projekty instalacji gazowej oraz sanitarnych: wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej,
IV. projekt instalacji elektrycznej.
Kazdy z tych projektów składa się z opisu technicznego oraz części rysunkowej.

Projekty stanowią jedną z części projektu budowlanego, potrzebną do wydania pozwolenia na budowę. W celu opracowania kompletnej dokumentacji należy uzyskać od odpowiednich instytucji uzgodnienia dotyczące przyłączy mediów, zlecić uprawnionym osobom opracowanie adaptacji projektu do warunków lokalnych i wykonanie projektu zagospodarowania działki i przyłączy mediów na podstawie uzyskanych warunków, skompletować inne dokumenty wymagane przez właściwy sprawie urząd.
Projekt służy do jednokrotnej realizacji budynku.

Szczegółowa zawartość elementów projektu
 I. Projekt architektoniczny
  I.A. Opis techniczny.
  Obejmuje on:
  - przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego, jego charakterystyczne   
    parametry techniczne w szczególności (kubatura, zestawienie powierzchni oraz wysokość   
    i długość),
  - formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do 
    krajobrazu i otaczającej zabudowy.
  I.B. Część rysunkowa:
  - widoki zewnętrzne, rzut parteru, rzut poddasza, rzut więźby dachowej, rzut dachu,
    przekroje, wykazy stolarki zewnętrznej i wewnętrznej.
Dokumentacja zawiera niezbędne do realizacji projektu rysunki:
- elewacji w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu budowlanego oraz jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron, z określeniem graficznym lub opisowym na rysunku wykończeniowych materiałów budowlanych i kolorystyki elewacji,
- rzutów wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym widoku dachu lub przykrycia oraz przekrojów poprzecznych budynku.

  II. Projekt konstrukcyjny
  II.A. Opis techniczny i obliczenia statyczne.
    Ta część obejmuje układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy 
    konstrukcyjne (schematy), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji oraz podstawowe 
    wyniki tych obliczeń, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów 
    konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu, warunki i sposób jego posadowienia
    oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-
    materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych.
    II.B. Część rysunkowa:
    rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych wraz z niezbędnymi 
    szczegółami budowlanymi.
Projekt konstrukcyjny obrazuje:
- sposób fundamentowania (rzut ław i przekroje),
- rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych,
- zestawienia stali zbrojeniowej,
- zestawienie płyt stropowych i elementów monolitycznych,
- usytuowanie klatki schodowej i jej otoczenia.

  III. Projekt instalacji sanitarnych
  III.A. Opis techniczny.
  Jest to opis rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego,
  zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i
  urządzeń: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych,
  elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, założenia przyjęte do obliczeń
  instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i 
  wielkości urządzeń.
  III.B. Część rysunkowa
  Ta część zawiera rysunki techniczne obrazujące zasadnicze elementy wyposażenia
  technicznego, umożliwiającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego
  przeznaczeniem, w tym: (instalacje oraz urządzenia budowlane: sanitarne, grzewcze,
  wentylacyjne, gazowe, elektryczne oraz piorunochronne) m.in.:
- rzut parteru i rzut poddasza - inst. WOD.-KAN.
- rozwinięcie inst. WOD.-KAN.
- rzut parteru i rzut poddasza - inst. C.O.
- rozwinięcie inst. C.O.
- ułożenie rur w posadzce.

  IV. Projekt instalacji elektrycznych
  IV.A. Opis techniczny i wykaz materiałów.
  IV.B. Rysunki:
  oznaczenia, schemat ideowy zasilania, inst. elektr. – rzut parteru, inst. elektr. – rzut piętra.

UWAGA:
  • Faktyczne zestawienie rysunków może być inne w zależności od wielkości obiektu i jego stopnia komplikacji.
  • W treści opisów i na rysunkach zawarte są zestawienia materiałów.
  • Do kompletu dokumentacji projektowej dołączane są kopie uprawnień projektantów, zaświadczenia o przynależności do izb branżowych i faktura.
  • Ponadto, do projektów wydawana jest na życzenie klienta, bezpłatna, pisemna zgoda na dokonanie zmian w projekcie podczas adaptacji na działce. Każda zgoda podpisana jest własnoręcznie przez autora projektu.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych